OS Studánky


Stanovy

Stanovy občanského sdružení Studánky byly registrovány Ministerstvem vnitra ČR dne
26. 11. 2008 pod číslem VS/1-1/73726/08-R. Přidělené IČO sdružení je 26577283.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STUDÁNKY

Čl. I Úvodní ustanovení
Čl. II Právní postavení sdružení
Čl. III Cíl činnosti sdružení
Čl. IV Členství
Čl. V Práva a povinnosti členů
Čl. VI Orgány sdružení
Čl. VII Valná hromada
Čl. VIII Rada
Čl. IX Zásady hospodaření
Čl. X Zánik sdružení
Čl. XI Závěrečná ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení


1. Název občanského sdružení: Občanské sdružení Studánky
2. Sídlo: Studnice u Vyškova 150, 683 08 Vyškov

Čl. II Právní postavení sdružení


1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. III Cíl činnosti sdružení


1. Organizovat volno časové aktivity dětí a mládeže:
a) výtvarná činnost,
b) sportovní činnost,
c) dětský den,
d) dílny k jednotlivým svátkům,
e) rozvoj dovedností a znalostí dětí.
2. Oživovat veřejný život v obci:
a) pořádat kulturní a zábavné akce pro občany z celého okolí.
3. Ochrana přírody a krajiny.
4. Shromažďovat finanční prostředky a realizovat projekty v práci s dětmi a mládeží.
5. Získávat finanční příspěvky od sponzorů, dobrovolných dárců, i jiným způsobem tak,
aby organizované činnosti byly kvalitní.

Čl. IV Členství


1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami
a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané radou.
5. Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zánikem sdružení,
e) zrušením členství valnou hromadou.

Čl. V Práva a povinnosti členů


1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení,
b) volit do orgánů sdružení,
c) být volen do orgánů sdružení,
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) podílet se na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.
3. Členové neplatí členské příspěvky.

Čl. VI Orgány sdružení


1. Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) rada.


Čl. VII Valná hromada


1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává rada dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada svolává
valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet
sdružení a roční uzávěrku hospodaření,
c) volí na dobu jednoho roku členy rady,
d) rozhoduje o zrušení členství.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Hlasovací právo členů je rovné. O změně stanov sdružení nebo o zrušení sdružení
rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. VIII Rada


1. Rada je výkonným orgánem sdružení.
2. Rada je nejméně pětičlenný orgán.
3. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
4. Radu svolává předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně dvakrát ročně.
5. Rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a hospodáře sdružení,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena sdružení.
6. Předseda, místopředseda a hospodář rady zastupují sdružení navenek každý sám a jednají
jeho jménem.
7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.
8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
9. Členy rady sdružení jmenuje přípravný výbor, poté vždy valná hromada, kterou rada
sdružení svolává jednou za rok.

Čl. IX Zásady hospodaření


1. Hospodaření se řídí právními normami platnými pro hospodaření občanských sdružení.
2. Příjmy sdružení tvoří zejména: dary, dotace a příjmy z vlastní činnosti. Prostředky je
možno používat pouze na financování aktivit v souladu s posláním sdružení.

Čl. X Zánik sdružení


1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné
hromady,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky v Praze.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpouštěním, rozhodne současně valná hromada
o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. XI Závěrečná ustanovení


1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností
na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí s cíli sdružení. Při jmenování
přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.
2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád
sdružení.
3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.


Ve Studnicích dne 19. 11. 2008

Dodatek č. 1 k Stanovám Občanského družení Studánky Čl. V Práva a povinnosti členů se mění takto:1. Člen má právo zejména:a) podílet se na činnosti sdružení,b) po ročním členství volit do orgánů sdružení,c) po ročním členství být volen do orgánů sdružení,d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
  1. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,b) podílet se na plnění cílů sdružení,c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.
  1. Členové neplatí členské příspěvky.

Účinnost od 1. 11. 2009

Ve Studnicích 29. 10. 2009

Ing. Petra Zukalovápředseda OS Studánky